Berichten

lezen groep 4
dyslectisch kind boek

dyslectisch kind boek

WAT IS DYSLEXIE?

Lezen, spellen en zelfs schrijven gaat bij kinderen met dyslexie veel te moeizaam. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.- Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.‘

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wél belemmeren. Kinderen met dyslexie richten zich op de eerste plaats op het ontcijferen van elk woord en om die reden zijn ze minder goed in staat om te begrijpen wat ze lezen. Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen.

DYSLECTISCH KIND

Een dyslectisch kind ervaart vaak moeite met leren lezen. De precieze oorzaak van dyslexie , dat weten we nog niet helemaal, maar wel is duidelijk dat het zich afspeelt in de hersenen. Bovendien lijkt het erop dat het hersengebied waar klanken aan schrifttekens worden gekoppeld, te zwak is aangelegd of moeilijk bereikbaar is bij een dyslectisch kind. Verder heeft een dyslectisch kind vaak moeite met het AVI Lezen. Vervolgens is het leestempo dan te laag en het is lastig om het AVI Niveau te verhogen.

Ten slotte staat vast dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Een kind dat één ouder heeft met dyslexie, heeft 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit percentage rond de 80%.

POSITIEVE KENMERKEN DYSLEXIE BIJ EEN DYSLECTISCH KIND

Een dyslectisch kind heeft niet alleen hinder van zijn of haar dyslexie. Veelal zijn ook deze (een of meerdere) positieve kenmerken van dyslexie bij een dyslectisch kind van toepassing. Laten we vooral deze positieve kenmerken van een kind met dyslexie niet vergeten:

 • Ten eerste zijn ze vaak creatieve, beeldende of logische denkers.
 • Daarnaast kunnen vaak goed het overzicht bewaren. Ze blijven niet hangen in details, maar hechten juist aan het totaalplaatje in hun hoofd.
 • Bovendien zijn ze vaak heel praktisch ingesteld.
 • Ook hebben ze vaak veel interesse in de wereld om hen heen.
 • Ten slotte helpen ze graag andere mensen en kunnen ze dingen die ze gezien of gehoord hebben goed onthouden

Dyslexie begeleiding

Beter Leren lezen heeft speciaal voor kinderen met dyslexie of leesproblemen een oefenboek uitgebracht met compleet oefenmateriaal voor dyslexie begeleiding. Als dyslexiespecialist heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van methodieken en werkwijzen om het leestempo en het leesplezier van leerlingen met leesproblemen en dyslexie te verhogen. Dit heeft geresulteerd in het zelf schrijven van een oefenboek waarin ik de oefeningen van Connect Vloeiend Lezen heb verwerkt. In de handleiding van het oefenboek wordt deze werkwijze duidelijk uitgelegd, waardoor zowel dyslexiebehandelaars als ouder(s) het oefenboek kunnen inzetten in het vooruithelpen van een kind. Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is voor ieder kind een prima aanvulling op de boekencollectie, maar met name gemaakt voor kinderen die AVI E3 beheersen – groep 6. Het boek is gedrukt in het Dyslexie font, hét lettertype voor kinderen met dyslexie.

Het leesboek voor een dyslectisch kinderen

Sneller leren lezen is voor dyslectische kinderen een hele opgave. Een kind werkt hard om beter te leren lezen, maar vaak met onvoldoende resultaat.  Bovendien wil je het AVI niveau graag verhogen. Het leesboek voor dyslectische kinderen is speciaal ontwikkeld door Beter Leren Lezen. De effectiviteit van de oefeningen uit het boek ‘De Kraaiendieven’ is bewezen. Op www.dyslexiecentraal.nl staat meer informatie over deze oefeningen. Met het boek van Beter Leren Lezen heb je voldoende materiaal om 3 maanden te oefenen. Het doel van het boek voor een dyslectisch kind is om met plezier beter te leren lezen.

Het boek bestaat uit:

 • Een handleiding voor de ouder(s)/verzorger(s)/leerkracht.
 • Een spannend verhaal
 • Leuke en effectieve leesoefeningen
 • Woordspellen
 • Beloningskaart
 • Stickers van ‘De Kraaiendieven’.

Met plezier beter leren lezen! Bestel nu het boek!

Wil je meer informatie? Download hier een inkijkexemplaar

 

Dyslectische

lezen groep 4


AVI-toetsen

Op veel scholen zijn de AVI-toetsen weer afgenomen. AVI-toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. Hoe kun je jouw kind helpen om zijn of haar AVI-niveau te verhogen en waarom is het AVI-niveau eigenlijk zo belangrijk?

Belang van het AVI-niveau

Goed technisch lezen is de belangrijkste voorwaarde voor begrijpend lezen. Kinderen die onvoldoende vlot lezen, lezen namelijk vooral op woordniveau en niet op tekstniveau. Daardoor hebben ze vrijwel altijd moeite met begrijpend lezen. Stagneert het technisch lezen, dan stagneert bovendien de woordenschatontwikkeling. Kinderen maken zich namelijk de meeste woorden eigen door te lezen.

Hoe oefen je thuis effectief én leuk?

lezen groep 4Samen lezen moet leuk zijn! Als je kind geen zin heeft of zelfs boos wordt als het moet lezen, dan valt het niet mee om elke dag samen te lezen. Lees in een rustige en prettige omgeving en neem de tijd voor het lezen. Spreek een vast moment af, bijvoorbeeld elke avond voor het slapen gaan. Dit zorgt voor duidelijkheid en vermindert de weerstand om te lezen. Kies samen een boek uit op het leesniveau van je kind. Kies geen boek wat te moeilijk is, want dat zorgt alleen maar voor frustratie. Lees om de beurt een zin of een stukje tekst. Help je kind als een woord te moeilijk is. Maak er een rustig en gezellig leesmoment van. Geef je kind positieve aandacht en het samen lezen verloopt fijner, zowel voor jou als voor je kind.

Oefenboek ‘De Kraaiendieven’

Bestel nu het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen. Daarmee kun je samen met je kind op een effectieve én leuke manier aan de slag om het leestempo te verhogen.

woordenschat oefenen

Kinderen die moeite hebben met lezen, vinden lezen vaak niet leuk. Met als gevolg dat in de zomervakantie nauwelijks wordt gelezen. Terwijl juist deze kinderen het zo nodig hebben om te oefenen in de vakantie. Kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen kunnen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Heel belangrijk dus om juist deze kinderen te motiveren om te gaan lezen. Met het oefenboek van Beter Leren Lezen heb je ruim voldoende oefenmateriaal om de hele zomervakantie met plezier te lezen met je kind! Gedurende de zomervakantie valt je kind dan niet terug in zijn leesontwikkeling, maar verbetert juist de leesontwikkeling. Dit zorgt voor een goede start van het nieuwe schooljaar!

Waarom beleeft je kind geen plezier aan het lezen?

Onderzoekers zijn het erover eens dat vloeiend lezen alleen geleerd kan worden door veel en regelmatig oefenen. Maar waarom beleeft je kind geen plezier aan het lezen en wordt het oefenen een strijd? Kinderen die moeite hebben met lezen richten zich op de eerste plaats op het ontcijferen van elk woord. Om die reden zijn ze minder goed in staat om te begrijpen wat ze lezen, wat zorgt voor het verminderen van de leesmotivatie. Vanwege de lage leesmotivatie leest een kind minder, wat weer tot minder leesontwikkeling leidt. Deze vicieuze cirkel (figuur 1) kan vaak niet doorbroken worden door het kind zelf. Met het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen ga je samen met je kind aan de slag om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Het oefenboek is ook zeer geschikt voor kinderen met dyslexie. Voor meer informatie over het oefenboek https://www.beterlerenlezen.nl

Ondersteun je kind tijdens het lezen

 • Positief stimuleren is heel belangrijk. Benadruk wat goed gaat tijdens de leesoefening!
 • Het is ontzettend belangrijk je kind in een prettige, veilige en positieve omgeving kan oefenen.
 • Voorop moet staan, dat je kind de woorden juist leest. Gaat hij/zij woorden raden, dan is het belangrijk dat er een stapje terug wordt gedaan in het leestempo.
 • Elke dag een leesoefening op een vast moment van de dag geeft duidelijkheid voor een kind en zorgt voor minder frustratie.
 • Zodra een woord lastig is voor je kind en hij/zij twijfelt tijdens het hardop voorlezen, dan help je direct je kind. Dat vermindert de kans op frustratie.

Voor meer informatie over  leesontwikkeling https://www.beterlerenlezen.nl

 

 

 

dyslexie

lezen groep 5

Leestempo is belangrijk

Een van de belangrijkste vakken op de basisschool is het lezen. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Woorden en teksten kom je bij elk vak tegen. Zodra je moeite hebt met lezen, ervaar je als kind moeite met vrijwel alle vakken. Het is logisch dat je je als ouder zorgen maakt over je kind, als het leren lezen niet vanzelf gaat. Het is verstandig om snel hulp te zoeken, zodra je merkt dat je kind moeite heeft met het leren lezen. School geeft vaak extra leesoefeningen mee naar huis om het leesniveau te verhogen. Extra oefenen is heel belangrijk, maar niet altijd leuk voor een kind. Daarom is het oefenboek van Beter Leren Lezen ontwikkeld. Het is een compleet pakket met oefeningen voor 3 – 4 maanden om op een effectieve wijze het leestempo en het leesplezier van je kind te verhogen.

Wat is het zomerverval?

Kinderen die moeite hebben met lezen, vinden het vaak niet leuk. Met als gevolg dat in de zomervakantie nauwelijks wordt gelezen. Terwijl juist deze kinderen het zo nodig hebben om te oefenen in de vakantie. De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Heel belangrijk dus om juist deze kinderen te motiveren. In deze vakantieperiode is het vaak moeilijk om je kind te motiveren. Kinderen speler langer buiten, gaan later naar bed, hebben behoefte aan vakantie en er is minder regelmaat, waardoor het lezen er vaak bij in schiet. Toch is het belangrijk dat je als ouder je kind motiveert om te gaan lezen en ondanks de vakantie de regelmaat houdt. Kies dagelijks een vast moment uit om samen te lezen. Bijvoorbeeld direct na het ontbijt of voor het slapengaan. Zodra je kind weet wat er van hem verwacht wordt en dit dagelijks op een vast moment gebeurt, dan zal het met minder tegenzin gaan.

‘De Kraaiendieven’

leren lezenHet oefenboek ‘De Kraaiendieven’ is een spannend verhaal. De tekst wordt gelezen in de vorm van het toneellezen. Ouder en kind nemen ieder de rol van een personage op zich. Toneellezen is voor kinderen een leuke en leerzame vorm van lezen. Daarnaast dragen de oefeningen van het herhaald lezen bij aan de vooruitgang van de leesontwikkeling van je kind. In het oefenboek staan woordspelletjes en na elke oefening mag je kind een sticker plakken op de beloningskaart. Het boek is volledig ontwikkeld om je kind op een leuke manier vooruit te helpen in zijn of haar leesontwikkeling. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar om het leestempo te verhogen en het leesplezier te vergroten.

Het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ kun je bestellen op www.beterlerenlezen.nl

leren lezen

leren lezenWat is een effectieve, leuke en makkelijke manier om thuis te oefenen met het lezen? Om op deze vraag antwoord te kunnen geven, is het oefenboek ‘De Kraaiendieven’ van Beter Leren Lezen ontstaan. Het boek is er volledig op gericht, dat ouders thuis op een leuke, makkelijke manier effectief kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leestempo én het leesplezier van hun kind.

Effectief

Het boek is samengesteld door een lees- & dyslexiespecialist van Beter Leren Lezen. Zij heeft in de praktijk ervaren dat het oefenboek een zeer goede bijdrage levert aan het leestempo en het leesplezier van kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Van de methode die wordt ingezet binnen het oefenboek is de effectiviteit bewezen.

Leuk

‘De Kraaiendieven’ is een spannend verhaal, dat wordt afgewisseld met uitdagende oefeningen en aantrekkelijke spelletjes. Daarnaast bevat het boek een beloningskaart met stickers, zodat het kind precies kan zien hoeveel oefeningen hij al heeft gedaan en nog gaat doen. Al reeds tientallen kinderen werken met veel plezier aan het oefenboek.

Makkelijk

In de handleiding staat de werkwijze van de oefeningen duidelijk beschreven, zodat ouders zelf aan de slag kunnen met een werkwijze die veel gebruikt wordt binnen praktijken voor leesbegeleiding. Het oefenboek bestaat uit een compleet pakket inclusief benodigdheden zoals woordkaarten, schrijfkaart, twee markers, whiteboard marker, leeskaart/boekenlegger en de beloningskaart met stickers. Voor € 29,99 (inclusief verzendkosten) ontvang je het oefenboek waarmee je twee tot vier maanden kunt oefenen.

Bestel het oefenboek hier

AVI niveau

lezen groep 4Beter Leren Lezen met plezier

Elk kind wil positieve aandacht van zijn/haar ouder(s). Neem dagelijks vijftien minuten de tijd voor je kind om samen een boek te lezen. Ga in gesprek over de inhoud van de tekst, laat je kind hardop voorlezen en sluit af door zelf een aantal bladzijden voor de lezen. Belangrijk is dat het een moment van ontspanning is voor ouder en kind en positief aanmoedigen staat hierbij voorop!

Het herhaald lezen van teksten heeft een positieve invloed op de leesontwikkeling van kinderen. Vooral bij kinderen die spellend, of traag blijven lezen, kan herhaald lezen eraan bijdragen dat het lezen versnelt en automatiseert (Smits, 2006). Herhaald lezen houdt in, dat een tekst meerdere keren wordt gelezen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het voorlezen van een tekst, vervolgens dezelfde tekst samen tegelijk hardop te lezen en af te sluiten door het kind zelf de tekst te laten lezen.

Ik kan lezen!

Veel kinderen met leesmoeilijkheden hebben het plezier in lezen verloren, nadat ze te veel -vaak ineffectieve- leesoefeningen hebben uitgevoerd en te weinig succeservaringen hebben opgedaan. Krijgt een kind geen succeservaring, dan zal de frustratie oplopen.
Voordoen, samendoen, zelf doen is een zeer krachtige manier om een kind vooruit te helpen in zijn/haar leesontwikkeling. Het lijkt saai om steeds dezelfde tekst te herhalen, maar kinderen met leesproblemen reageren heel positief op de succeservaring.

Al het bovenstaande is verwerkt in het oefenboek De Kraaiendieven van Beter Leren Lezen 

Het oefenboek is speciaal ontwikkeld voor kinderen met leesmoeilijkheden en dyslexie. Met plezier beter leren lezen, dat is waar wij voor staan!

Lees hier meer informatie over leesontwikkeling

Literatuurlijst

Smits, A., & Braams, T. (2006). Dyslectische kinderen leren lezen.
Meppel: Boom.

Vernooy, K. (2009). Lezen stopt nooit! Van een stagnerende naar een
doorgaande leesontwikkeling voor risicolezers. Interne Publicatie: Hogeschool Edith Stein.

lezen groep 4

woordenschat oefenen

Om verder te komen in de leesontwikkeling is het van groot belang dat je kind leeskilometers gaat maken, maar om voldoende leeskilometers te maken staat het leesplezier van het kind voorop. Ervaart je kind geen leesplezier, dan kan het dagelijks een strijd zijn om met je kind te gaan lezen.

Maak er gezellige en ontspannen momenten van, zodat je kind meer zin heeft om thuis (samen) te lezen. Zorg voor succeservaringen en een positieve benadering. Het is belangrijker voor de leesontwikkeling van je kind om dagelijks minstens 15 minuten met je kind te lezen, dan dat je daar 1 keer per week een uur aan besteedt. Maak van het vertellen of voorlezen thuis een gewoonte. Je wilt dat je kind graag gaat lezen, maar hoe kies je het juiste boek?

Hoe kies je het juiste boek in de bibliotheek?

 • Ga samen met je kind naar de bibliotheek en er gaat een wereld voor je kind open. De bibliotheek is een prachtige ontdekkingsplek voor je kind. Je gaat samen op zoek naar het juiste boek.
 • Begeleid je kind met de juiste boekkeuze, maar laat je kind wel zelf een boek kiezen. De persoonlijke betrokkenheid van een kind is namelijk groter als hij/zij het boek zelf kiest. Hoe groter de persoonlijke betrokkenheid, des te groter de motivatie om te gaan lezen. Het belangrijkste is dat een kind leest en daar plezier aan beleeft. Kinderen hebben vaak een beperkte voorkeur: vinden ze een boek van een serie of bepaalde auteur leuk, dan willen ze er meteen alles van lezen.
 • AVI is het systeem dat meet hoe de leesontwikkeling van een kind verloopt. AVI is ook het systeem dat meet hoe moeilijk een boek is. Op vrijwel alle boeken in de bibliotheek staat het AVI-niveau vermeld. Kies een boek uit op het AVI-niveau dat je kind beheerst, zodat de teksten niet te moeilijk zijn. Te moeilijke teksten kunnen het leesbegrip en het leesplezier verminderen.

Tips voor je kind

 • Zoek in de bibliotheek de boekenkast die voor jouw AVI-niveau bedoeld is.
 • Spreken de voorkant en titel van het boek je aan?
 • Lees de achterkant van het boek. Waar gaat het verhaal over?
 • Wat voor soort boek is het? Bijvoorbeeld spannend of juist grappig.
 • Lees de eerste bladzijde van het verhaal. Wat vind je ervan?
 • Is het niet te moeilijk om te lezen? Vind je meer dan vijf woorden op de eerste bladzijde te moeilijk, dan kun je beter een ander boek kiezen.
 • Bekijk de plaatjes in het boek. Vind je ze mooi, leuk of spannend?
 • Lijkt het je leuk om dit boek te lezen? Zo niet, pak dan een ander boek en herhaal de stappen. Als je een leuk boek hebt gevonden: veel leesplezier!

leren lezenHet oefenboek van Beter Leren Lezen is samengesteld voor kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar die weinig leesplezier beleven en/of over een te laag leestempo beschikken. Wil jij een oefenboek bestellen? Klik dan hier

lezen groep 4

Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die een kind leert. Als de leesontwikkeling dan niet helemaal loopt zoals gewenst, dan is het niet verwonderlijk dat je je hier zorgen over maakt. Loopt je kind achter in zijn leesontwikkeling, dan is dagelijks oefenen belangrijk. Maar wat als oefenen met je kind een strijd is, omdat het geen zin heeft om te lezen? Waarom beleeft je kind geen leesplezier? Vaak heeft een kind veel negatieve ervaringen opgedaan met betrekking tot het lezen. Tijd voor een succeservaring! Bij een leesoefening moet positieve benadering altijd voorop staan. Het is belangrijk dat je kind weer plezier krijgt in het lezen.

Oefening voor ouder en kind

 • Lees om de beurt een regel of bladzijde uit een leesboek waar je kind graag uit wil lezen (In mijn volgende blog ga ik verder in op de juiste boekkeuze).
 • Help je kind zodra hij/zij moeite heeft met een woord om frustratie te voorkomen.
 • Herhaal de bladzijde nogmaals. Het lezen van de tekst gaat dan vaak al beter, waardoor je kind meer zelfvertrouwen krijgt in het lezen = succeservaring.
 • Het is heel belangrijk dat je kind in een veilige omgeving kan oefenen. Positief stimuleren!

Inmiddels is het eerste oefenboek van Beter Leren Lezen uit. Dit oefenboek is samengesteld voor kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar die weinig leesplezier beleven en/of over een te laag leestempo beschikken. Wil jij een oefenboek bestellen? Klik dan hier